Informasjon om COVID19 viruset (korona) til medlemmer, forelde og foresatte i Stokke IL

(oppdatert 22. april 2021, kl 23.40)

 

Sandefjord kommune har besluttet å følge nasjonale tiltak for korona fra og med 23. april 2021. For Stokke IL betyr dette:

Trening:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Arrangementer:

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses. Hvis det MÅ arrangeres skal hovedstyret involveres før endelig beslutning.

Må arrangementet avholdes gjelder følgende:

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Husk at dugnad er et arrangement

Møter / lokaler:

 • Møter gjennomføres digitalt
 • Ingen utleie av våre lokaler.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.


Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler

Gruppestyrene i Stokke IL kommer med detaljerte veiledninger for hvordan eventuell organisert aktivitet kan gjennomføres i særidrettene.

 

Hovedstyret vedtok nye overordnede retningslinjer for Stokke IL på hovedstyremøtet 17. november 2020. Disse gjelder der det ikke er i konflikt med vedtaket ovenfor. 

De detaljerte reglene for hver gruppe blir klare om kort tid, og vil informeres om av gruppene selv.

Overordnede korona retningslinjer for Stokke IL – 17.11.2020

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og generell 1 meter avstand gjelder. Unntak, se særidretter.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober. 

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten. 

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Gruppene skal ha tydelige retningslinjer som skal være kjent for utøvere, foreldre og tillitsvalgte i gruppa.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater arrangementer, skal:
  1. Arrangementer kan avholdes utendørs for inntil 200 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle. 
  2. Ved innendørs kan avholdes for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst en meter avstand mellom alle. 
  3. Det skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm. (gruppene må beskrive hvordan i sine retningslinjer)
  4. Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
  5. Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
  6. Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er til stede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
  7. Registrering av publikum skal gjøres med app som er utviklet for Stokke IL (QR kode fås ved henvendelse til webmaster@stokkeil.no)
  8. Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse. 

 

 

Ved gjennomføring av sosiale arrangementer, hvis tillatt, gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater sosiale arrangementer, skal «Koronaretningslinjer sosiale arrangementer Stokke IL» følges.

Utarbeidelse av detaljerte retningslinjer

 • Gruppestyrene er ansvarlig for å utarbeide detaljerte retningslinjer for sin idrett som tar hensyn til føringer fra Helsemyndigheter, NIF, Særforbund og Stokke IL.
 • Retningslinjene skal beskrive i detalj hvordan det skal legges til rette for aktivitet, hvem som har hvilket ansvar og konsekvenser ved avvik.
 • Retningslinjene forelegges hovedstyret i Stokke IL for godkjenning før de publiseres og iverksettes.

 

Hovedstyret følger utviklingen tett og vil holde informasjonen oppdatert på Facebook og hjemmeside.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Hjemmeside: www.stokkeil.no

 

Spørsmål rundt denne saken rettes til:

 

Hans Martin Bærefjell

Leder Stokke IL

Mob: 40 63 95 93

E-post: leder@stokkeil.no

 

 

 

 

Se gjerne infofilmen tilpasset barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA

 

Gode vaner:Levert av IdrettenOnline