Informasjon om COVID19 viruset (korona) til medlemmer, forelde og foresatte i Stokke IL

(oppdatert 23. juni2021, kl 19.15)

 

Sandefjord kommune har kommet med nye retningslinjer som følger trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. For Stokke IL betyr det følgende:

Idrettsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

 

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler

 

Arrangementer:

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

 

 • Maks 400 personer (2x200) innendørs uten faste tilviste plasser, 1000 personer (500x2) på tilviste plasser.
 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.
 • For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten

 

Møter / lokaler: 

 • Møter kan gjennomføres fysisk.
 • Utleie av lokaler kan skje så lenge smittevernreglene følges.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.


Gruppestyrene i Stokke IL kommer med detaljerte veiledninger for hvordan eventuell organisert aktivitet kan gjennomføres i særidrettene.

 


Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Gruppene skal ha tydelige retningslinjer som skal være kjent for utøvere, foreldre og tillitsvalgte i gruppa.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater arrangementer, skal:
  1. Det skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm. (gruppene må beskrive hvordan i sine retningslinjer)
  2. Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
  3. Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
  4. Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er til stede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
  5. Registrering av publikum skal gjøres med app som er utviklet for Stokke IL (QR kode fås ved henvendelse til webmaster@stokkeil.no)
  6. Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse. 

 

 

Ved gjennomføring av sosiale arrangementer, hvis tillatt, gjelder følgende: 

 • Følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Her kan retningslinjer gis nasjonalt, pr særidrett eller kommunalt.
 • Dersom overordnede retningslinjer tillater sosiale arrangementer, skal «Koronaretningslinjer sosiale arrangementer Stokke IL» følges.

Utarbeidelse av detaljerte retningslinjer

 • Gruppestyrene er ansvarlig for å utarbeide detaljerte retningslinjer for sin idrett som tar hensyn til føringer fra Helsemyndigheter, NIF, Særforbund og Stokke IL.
 • Retningslinjene skal beskrive i detalj hvordan det skal legges til rette for aktivitet, hvem som har hvilket ansvar og konsekvenser ved avvik.
 • Retningslinjene forelegges hovedstyret i Stokke IL for godkjenning før de publiseres og iverksettes.

 

Hovedstyret følger utviklingen tett og vil holde informasjonen oppdatert på Facebook og hjemmeside.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/StokkeIL/

Hjemmeside: www.stokkeil.no

 

Spørsmål rundt denne saken rettes til:

 

Hans Martin Bærefjell

Leder Stokke IL

Mob: 40 63 95 93

E-post: leder@stokkeil.no

 

 

 

 

Se gjerne infofilmen tilpasset barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA

 

Gode vaner:Levert av IdrettenOnline